Tenzij anders overeengekomen, worden al onze verkopen en werken geacht te zijn aangegaan volgens de onderstaande algemene voorwaarden.  Slechts bij geschrift, door ons ondertekend, kan zijn afgeweken worden van een bepaald artikel.

Alle facturen zijn zonder korting betaalbaar op ons adres binnen de 10 dagen na factuurdatum.

De BTW valt ten laste van de koper evenals alle taksen van welke aard dan ook.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd op het factuurbedrag.

In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag, zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder aanmaning, dit om enkele reden van deze vertraging een bedrag aan 15% van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 100 euro en een maximum van 2000 euro.

Alle klachten moeten schriftelijk en aangetekend gedaan worden uiterlijk 8 kalenderdagen na de ontvangst van de goederen.  Na deze termijn zullen de leveringen geacht worden aanvaard te zijn.  Onze vrijwaringplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zicht niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Bij het belleteren van panelen , spandoeken, textiel,.… door de klant geleverd nemen wij geen verantwoordelijkheid naar kwaliteit toe. Gemaakte cliché’s,borduurkaarten, stensels of logo’s blijven enkel in ons bezit en dus niet opvraagbaar.

Wij staan niet in voor schade veroorzaakt door chemicaliën of eender welk product dan ook.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binden de 8 kalenderdagen na de factuurdatum.  Na deze termijn is de factuur definitief aanvaard.

Op de overeenkomst is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing.  In geval van betwistingen is enkele het vredegerecht te Ieper of de handelsrechtbank te Ieper of de rechtbank van eerst aanleg te Ieper bevoegd.

Alle verzendingen, ook deze franco, geschieden op risico van de koper.

De facturering  gebeurt aan de prijs die in voege is op de dag van de levering

De bestekken en prijsoffertes zijn  gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons recht voor de prijzen op evenredige  wijze aan te passen.  De prijzen die vermeld worden op de prijslijst, folders, of catalogussen dienen slechts ter aanwijzing en zijn steeds zonder enige verbintenis van onzentwege.

De leveringstermijn worden enkele bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer wij, ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijk, niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij onze eigendom. Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad is de koper er niet toe gemachtigd ze te verkopen, ze in pand te geven , of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.  In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de koper er toe gehouden bij de eerste aanmaning door de verkoper gedaan , hem alle goederen terug te zenden.

Bij niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ook ons het recht voor om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.